Arvsrätt i Stockholm - Advokatbyrån 

Säkerställ din äganderätt, kontakta oss nu för att få experthjälp med arsrätt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder rådgivning inom arvsrättsliga frågor såsom bodelningsförrättare, bouppteckning, testemente m.m kontakta oss

Lång erfarenhet

Söker du en advokat med stor erfarenhet, då har du hittat rätt. Vi hjälper dig mer än gärna. Vi har lång samt gedigen erfarenhet inom arvsrätt

Arvsrätt i Stockholm

Ute efter en advokat med stor erfarenhet, då har du hittat rätt. Vi är byrån som passionerat hjälper dig som är i behov av konsulatation.

Juridisk rådgivning till dig som behöver hjälp inom bouppteckning, testamente samt andra frågor som rör arvsrätten

Etablerad sedan 2007 kan vi erbjuda dig vår gedigna erfarenhet och ett genuint intresse för dig och din rättsfråga.

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor mitt i Stockholm. Med en Inriktning på familjerätt, bodelning och arvsrätt.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman. Självklart företräder vi dig även i rättsprocesser inför domstol och myndigheter. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

Vi biträder även vid upprättande av avtal och andra dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, samt vid förrättande av bouppteckning, bodelning och arvskifte. Vår erfarenhet är en trygghet för våra klienter. I både rättegångar och vid förhandlingar strävar vi efter att även du ska känna trygghet. Vi kan förklara rättsläget och diskutera möjliga handlingsalternativ med dig.

Vi är angelägna att vara lätt tillgängliga för våra klienter. Vi besitter en genuin kompetens inom arvsrätt. Varje uppdrag är nytt, unikt och av stor vikt för dig som part men även för oss. Arvsrätt i Stockholm, Advokatbyrån - Ring eller maila på för att boka en tid.

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
HAR BARN ARVSRÄTT?

Ja, barn har en lagstadgad arvsrätt. De tillhör första arvsklassen och du har bara rätt att testamentera bort hälften av det arv de har rätt till.

HUR FUNGERAR SÄRKULLBARNS ARVSRÄTT?

Ja, särkullbarn har arvsrätt precis som andra barn. De har rätt att få ut sitt arv direkt.

ERBJUDER NI KOSTNADSFRI RÅDGIVNING KRING TESTAMENTE?

Det stämmer. Den inledande kontakten med Advokatbyrån är alltid kostnadsfri.

Bodelningsförrättare för dig som sambo eller dig vid en skilsmässa, vi upprättar även testamenten

Familjerätten reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter, exempelvis frågor kring separation, skilsmässa och vårdnad om barn. Hit hör även frågor om bodelning och arvsrätt. Juridiska frågor om bodelning eller arvsrätt, kommer många av oss någon gång i kontakt med. Regler om bodelning reglera rättsförhållandet mellan makar.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom  och arv på det sätt du själv vill.

När någon dött skall bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är rätt juridiskt informerad redan inför bouppteckningen.

Flera viktiga nyheter har genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med utländsk anknytning att skriva testamente.

Vi hjälper dig med att upprätta ett testamente, samt förvaltning av dödsbo

Vi på Advokatbyrån kan hjälpa dig med att upprätta ett testamente.

Det förekommer att den som avlidit i testamentet har namngett person som han eller hon vill ska förvalta och skifta dödsboet Testamentsexekutors uppgift blir då att se till att testamentet verkställs. Den som upprättar testamentet behöver inte utse en testamentsexekutor, utan det är något som är helt frivilligt. När ett testamente upprättas av någon hos oss på Advokatbyrån har du möjlighet att utse någon av våra jurister till testamentsexekutor.

Om någon anser att ett testamente är felaktigt måste klandra testamentet, s.k. klander av testamente. Klander av testamente måste ske inom sex månader från det att personen blev delgiven testamentet. Det är viktigt att delgivningen av testamentet gjorts på ett riktigt sätt, annars finns det en möjlighet för den som vill klandra testamentet att göra det senare än sex månader. Det förekommer att ett testamente klandras t.ex. på grund av att den som upprättade testamentet inte var behörig att upprätta testamentet, testamentet inte uppfyller de särskilda formkrav som enligt lag måste vara uppfyllda, att testamentet upprättades under tvång eller att den som upprättade testamentet var under påverkan av en psykisk störning.

När en person avlider uppstår ett dödsbo. Dödsboet har tillgångar och skulder knutet till sig. Det är här arvsrätten aktualiseras – någon ska få ärva det som den avlidne har lämnat efter sig.

Dödsboet kan ha s.k. dödsbodelägare. Dödsbodelägarna företräder dödsboet och förvaltar detta till dess att dödsboet upphör. Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo om en bodelning ska göras samt arvingar och universella testamentstagare.

För att undvika ett klander av testamentet är det därför viktigt att testamentet upprättats av någon som har god inblick i de krav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska bli giltigt. Det räcker inte med ett påstående om att diverse testamenten är ogiltiga. Ofta krävs det bevis för att kunna vinna en tvist om klander av testamenten.

Advokatbyrån biträder klienter i arvstvister. Arvstvister kan med enkla medel undvikas t.ex. genom korrekt upprättade testamenten. Vi biträder även klienter med att upprätta bouppteckningar och rådgivning.

Vad innebär bröstarvingar eller särkullebarn? - Vi på Advokatbyrån besvarar era frågor

Om den som avlider var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken eller makan. I en sådan situation får inte den avlidnes arvingar, t.ex. barn sitt arv direkt. Utan då kan arvingarna ha rätt till efterarvsrätt, vilket innebär att de kommer få sitt arv när den efterlevande makan eller maken avlider. Den avlidnes barn har i princip alltid rätt att ärva efter den avlidne, de har rätt till sin s.k. laglott. Den avlidnes barn, barnbarn o.s.v. kallas för bröstarvingar. Är man bröstarvinge tillhör man den första arvsklassen. Alla bröstarvingar behöver inte däremot inte alltid vänta på att få ut sitt arv efter att den efterlevande maken eller makan avlidit. Det finns vissa bröstarvingar som kan ha en starkare ställning när det gäller rätten att få ut sitt arv direkt, dessa bröstarvingar brukar kallas för särkullbarn.

Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande, dvs. barnet är inte den efterlevande maken eller makans barn. Ett särkullbarn har som huvudregel rätt att få ut sin laglott direkt när hans eller hennes förälder avlidit. Det kan däremot göras undantag från denna regel i vissa situationer om det skulle visa sig att den efterlevande inte skulle ha mycket kvar om ett sådant arv skulle genomföras. Särkullbarnet har även en möjlighet att avstå från att ta ut sitt arv direkt och kan i stället vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande också avlider.

Ibland upprättar den avlidne ett testamente. Det är särskilt viktigt för sambor att ha ett testamente. Det beror på att sambor inte ärver varandra automatiskt enligt lag. Om man är sambor och inte har några barn är det möjligt att ens arvingar blir den avlidnes föräldrar, syskon eller i slutändan staten om några legala arvingar inte finns. Om den som upprättat ett testamente ångrat sig är det möjligt att återkalla testamentet. Det är också möjligt att ersätta ett tidigare testamente med ett nytt testamente. Det är möjligt att återkalla sitt testamente skriftligt och muntligt. Om testamentet återkallas muntligt är det viktigt med tydlighet. För att det inte ska uppstå tolkningssvårigheter om vilket testamente som egentligen gäller eller vilken vilja den avlidne hade så är det viktigt att testamentet är tydligt. En arvstvist kan undvikas med om det blir rätt från början.

Ett testamente måste upprättas på ett korrekt sätt. För att testamentet ska bli giltigt krävs det bland annat att det bevittnas av två personer som varit samtidigt närvarande. Vem som helst får inte heller vara vittne och vilka som får och inte får vara vittne framgår av lag, vittnet får t.ex. inte vara omyndig. Om det brister i något formkrav eller testamentet blir otydligt och svårt att tolka finns det en risk att en arvstvist uppstår. Det är därför bra om en jurist upprättar testamentet.

Läs Flightons artiklar

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.